O szkole

Uczniowie/Rodzice,

Szkoła Techniczna przy BZDZ to 4-letnie technika dla absolwentów gimnazjum oraz od 1 września 2019 5-letnie technika dla absolwentów szkoły podstawowej oferujące naukę w klasach o profilach mundurowych:

  • WOJSKOWYM
  • STRAŻACKIM
  • POLICYJNYM
  • SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Kształcimy w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa szkolne, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu wyglądają identycznie, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń ma więcej możliwości własnego rozwoju.

Historyczna inauguracja pierwszych klas „mundurowych” odbyła się 3 września 2012 r., natomiast pierwsze ślubowanie uczniów klas mundurowych odbyło się 2 października 2014 r. w  I Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy.

Organem prowadzącym szkołę jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych przydatnych do pracy w wojsku, policji i straży pożarnej potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, uczniowie zapoznają się również ze specyfiką pracy służby więziennej na wyjazdach do wybranych zakładów karnych.

Organ założycielski szkoły ma uprawnienia firmy szkoleniowej, dlatego też każdy Uczeń ma możliwość zrealizowania wybranego kursu zawodowego. Tu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kursów i egzaminów zewnętrznych potwierdzających umiejętności zdobyte na kursie

Warto wspomnieć, że wybierając kurs np. spawania czy  operatora koparko-ładowarki można zaoszczędzić około 2000 tys zł. (tyle kosztuje kurs na tzw. „wolnym rynku”). Ponadto dzięki wybranemu profilowi mundurowemu uczeń u nas zdobywa praktyczną wiedzę oraz liczne uprawnienia i certyfikaty branżowe.

Szkoła objęta jest patronatem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Policyjnego Towarzystwa Sportowego „GWARDIA”.

Po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych z kwalifikacji wyodrębnionych dla konkretnego zawodu, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, policji lub straży pożarnej.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz z Ratownictwem Wodnym Rzeczypospolitej nasi uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności i uprawnień z zakresu szeroko pojętego ratownictwa, zarówno wodnego, jak i medycznego.

Nasza szkoła współpracuje z  licznymi instytucjami oraz jednostkami służb mundurowych a od września 2017 bierze udział w programie pilotażowym MON .

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe.

Każdy uczeń otrzymuje nowe umundurowanie za darmo!