Plan pracy szkoły

Harmonogram pracy Szkoły Technicznej

Semestr I : od 1.09.2022 do 12.01.2022            Semestr II: od 12.02.2023 do 23.06.2023

 

Lp.

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1.

1 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

9:00 – klasy pierwsze

10:30 klasy drugie

12:00 klasy trzecie, czwarte i piąte

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

2.

5 września 2022

Wypełnienie dziennika elektronicznego – uzupełnienie informacji za ubiegły rok szkolny, wpisanie danych na nowy rok szkolny

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

3.

06 września 2022

Kiermasz podręczników

SU, opiekun SU

4.

7 września 2022

Zebrania z rodzicami  – sprawy związane z nowym rokiem szkolnym

Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

5.

 Do 12 września 2022

Dostarczenie do sekretariatu szkoły deklaracji na egzamin zawodowy

Uczniowie tych klas, również uczniowie klas niższych zdający poprawki + wych. Klas

6.

Do 20 września 2022

Dostarczenie do sekretariatu szkoły rozkładów materiału nauczania

Nauczyciele przedmiotów

7.

Do 12 września 2022

Na godzinach z wychowawcą zapoznanie uczniów klas pierwszych ze Statutem Szkoły, w szczególności z wewnątrzszkolnym ocenianiem, prawami i obowiązkami ucznia, pozostałym uczniom przypomnieć przepisy zawarte w Statucie – fakt ten odnotować w dzienniku elektronicznym

Wychowawcy klas

8.

Do 12 września 2022

Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania

Nauczyciele przedmiotów

9.

Do 15 września 2022

Stworzenie harmonogramu zajęć dotyczących edukacji mundurowej

Dyrektor ds. mundurowych

10.

22 wrzesień 2022

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

11.

Wrzesień/październik 2022

Zajęcia integracyjne – 1A, 1B, 1C

Wychowawcy, dyrektor

12.

30 września 2022

Dostarczenie do sekretariatu szkoły deklaracji maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

13.

Do 30 września 2022

Zapoznanie uczniów klasy maturalnej z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele przedmiotów

14.

Wrzesień i przez cały rok 2022/2023

Obchody 10-lecia istnienia Szkoły Technicznej przy BZDZ

SU, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

15.

14 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej

SU

16.

Koniec października 2022

„Nocka w szkole” – coroczne zajęcia integracyjne dla uczniów

SU

17.

10 listopada 2022

Obchody  rocznicy odzyskania niepodległości

Dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas przy współpracy z dyrektorem ds. mundurowych

18.

Do 05 grudnia 2022

Wpisanie w Librusie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele przedmiotów

19.

 17 listopada 2022

„Drzwi otwarte”

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

20.

21 grudnia 2022

Jasełka

 

21.

22 grudnia 2022

Spotkania wigilijne

Uczniowie i wychowawcy klas

22.

23 grudnia 2022 –

31 grudnia 2022

Przerwa świąteczna

———-

23.

04 stycznia 2023

Zebrania z rodzicami- poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Wychowawcy klas

24.

14 stycznia 2023

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – śródroczna

Dyrektor, wicedyrektor

25.

Od 9 stycznia 2023

Egzamin zawodowy – część praktyczna

Dyrektor, wicedyrektor

26.

Od 10 stycznia 2023

Egzamin zawodowy – część pisemna

Dyrektor, wicedyrektor

27.

Styczeń 2023

Studniówka

Rodzice klas maturalnych

28.

 30 stycznia 12 lutego 2023

Ferie zimowe

———–

29.

Do 15 marca 2023

Wpisanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych – uczniom klas IV

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

30.

23 marca 2023

Zebranie rodziców uczniów klas IV – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

Wychowawcy klas maturalnych

31.

Kwiecień 2023

Drzwi Otwarte Szkoły Technicznej – promocja szkoły

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wyznaczeni nauczyciele

32.

6 – 11 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

——–

33.

21 kwietnia 2023

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas maturalnych

Dyrektor i wicedyrektor

34.

27 kwietnia 2023

Uroczyste pożegnanie absolwentów

Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas, SU

35.

Maj 2023

Praktyki zawodowe uczniów klas III

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów zawodowych

36.

4, 5, 8 maja 2023

Pisemny egzamin maturalny – j. polski, matematyka, j. angielski – pp

Dyrektor i wicedyrektor

37.

4, 5, 8 maja 2023

Zajęcia mundurowe klas 1 i 2

Dyrektor ds. mundurowych, nauczyciele zajęć mundurowych

38.

Do 24 maja 2023

Wpisanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

39.

25 maja 2023

„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów klas I, II i III – powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

40.

8 czerwca 2023

Dzień wolny od zajęć: Boże Ciało

——–

41.

15 czerwca 2023

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – roczna

Dyrektor, wicedyrektor

42.

Czerwiec-lipiec 2023

Egzaminy zawodowe – wg harmonogramu CKE

Dyrektor, wicedyrektor

43.

23 czerwca 2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

44.

Sierpień 2023

Poprawkowe egzaminy maturalne – wg harmonogramu CKE

Poprawkowe egzaminy przedmiotowe – wg harmonogramu ustalonego przez szkołę

Dyrektor, wicedyrektor

45.

28 sierpnia 2023

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych oraz sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnego

Dyrektor, wicedyrektor