Edukacja mundurowa – informacje ogólne

EDUKACJA MUNDUROWA

 

Szkoła Techniczna jako dodatkowy element kształcenia mający umożliwić młodzieży szanse na zdobycie przy w służbach mundurowych wprowadziła przedmiot edukacja mundurowa.

W ramach tego przedmiotu uczniowie wszystkich klas Szkoły Technicznej dokonują wyboru profilu mundurowego:

 

Ponadto uczniowie profilu wojskowego mają możliwość przystąpienia do nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu oddziałów przygotowania wojskowego

W wyznaczone dni młodzież objęta edukacja mundurową objęta jest obowiązkiem noszenia umundurowania zbliżonego do aktualnie obowiązującego w poszczególnych służbach, zgodnie zasadami określonymi w regulaminie mundurowym szkoły.

Zajęcia praktyczne dla wszystkich profili realizowane są na terenie poligonowym strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy oraz terenach leśnych Politechniki Bydgoskiej  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Ponadto organizujemy obozy wyjazdowe połączone z zajęciami z edukacji mundurowej
w atrakcyjnych turystycznie rejonach kraju.

Dzięki współpracy z jednostkami 1 Brygady Logistycznej, Wojskowym Centrum Rekrutacji, jednostkami i instytucjami policji, straży pożarnej i służby więziennej a także lokalnymi władzami samorządowymi i Politechniką Bydgoską mamy możliwość uczestniczenia w uroczystościach i wydarzeniach wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy oraz zapoznania się z warunkami służby a także z najnowszym wyposażeniem specjalistycznym służb mundurowych.

W szkole funkcjonują również wojskowe grupy tematyczne – grupa taktyczna i grupa musztry, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań w dodatkowych godzinach pozalekcyjnych.

Jako wyraz uznania dla zaangażowania w mundurowe życie szkoły uczniom nadawane są kolejne stopnie kadeta do stopnia majora kadeta włącznie. Najbardziej zaangażowani mogą zdobyć odznakę honorową „Wzorowy Kadet BZDZ”.

Wszyscy uczniowie na zakończenie edukacji otrzymują odrębne zaświadczenia ułatwiające drogę do służby w wybranych przez siebie specjalnościach.

KADRA

Instruktorzy wojskowi:

major rez. Maciej Rosiński

Koordynator klas mundurowych – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1998). Pełnił służbę w na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w korpusach artyleria, łączność i logistyka kolejno w 9 Podlaskiej Brygadzie Zmechanizowanej, 1 pułku artylerii, 100 batalionie łączności oraz Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. Uczestnik pokojowej misji stabilizacyjnej PKW Afganistan. Prowadzi zajęcia ze szkolenia ogólnowojskowego.

starszy chorąży rez. Łukasz Rozpędowski

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Wojsk Łączności (1997). Karierę rozpoczynał w 4 Bydgoskim Pułku Dowodzenia jako dowódca wozu dowodzenia a następnie pełnił służbę wojskową  w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej. Ostatnio na stanowisku dowódcy plutonu ochrony. Wielokrotny uczestnik polskich kontyngentów wojskowych w misjach bojowych poza granicami kraju (PKW Irak oraz trzykrotnie PKW Afganistan). Za ofiarne pełnienie służby odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z działań taktycznych, survivalu i musztry. Posiada pełen zakres uprawnień do prowadzenia strzelań z broni różnego typu.

starszy szeregowy rez. Bartosz Mazurkiewicz

 Posiada szesnastoletnie doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej, którą rozpoczął w Wojskach Obrony Terytorialnej a kontynuował początkowo w 12 Brygadzie Zmechanizowanej a następnie  w 1 Batalionie Logistycznym Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy. Trzykrotny uczestnik misji wojskowych poza granicami (PKW Liban, PKW Irak, PKW Afganistan). Doświadczony specjalista w zakresie działań taktycznych oraz budowy broni. Posiada pełen zakres uprawnień do prowadzenia strzelań z broni różnego typu.

Szeregowa Laura Mikołajczak

Instruktor pomocniczy – absolwentka naszej szkoły a obecnie żołnierz 1 Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej. Specjalistka w zakresie działań taktycznych a w szczególności taktyki medycznej i taktyki „czarnej” (działania w warunkach miejskich) oraz pierwszej pomocy (kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy).

szer. Kacper Schiewe

Absolwent naszej szkoły. Aktywny żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z ukończonym kursem instruktorsko-metodycznym oraz pełnymi uprawnieniami do prowadzenia strzelań.

Instruktorzy profilu policyjnego:

młodszy inspektor w st. spocz. Wiesław Rzyduch
podinsp. w st. sp. Krzysztof Rozpędowski

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) Sekcja Polska.

Wykształcenie:

 • Technik elektronik o specjalności radiotechnika i telewizja
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Studia Magisterskie – Akademia Bydgoska – Wydział Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogika w zakresie Wychowanie Obronne,
 • Egzamin czeladniczy w zawodzie Rusznikarz.

Szkolenia specjalistyczne:

 • Kurs Techniki Kryminalistycznej organizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP Policji,
 • Kurs operatorów kamer filmowych organizowany przez Telewizje Polską S.A.,
 • Szkolenie – „Możliwości podnoszenia skuteczności badania miejsca zdarzenia.”,
 • Konferencja Crime Scene – „Nowe technologie wspomagające odtwarzanie Miejsca Zdarzenia”,
 • Konferencja Crime View – „Wykorzystanie technologii obrazowana 2D/3D do zabezpieczania śladów krwawych na miejscu zdarzenia.”,
 • Certyfikat – Ogólnopolskiej Konferencji Biologii Kryminalistycznej „Genetyczny Portret Sprawcy Przestępstwa.”,
 • Certyfikat – Szkolnie w zakresie obsługi profesjonalnego systemu oświetlenia błyskowego marki HENSEL Studiotechnik,
 • Szkolenie w ramach realizacji programu Erasmus+ „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukacje”- Szkoła Policji w Pradze, Laboratorium Kryminalistyczne w Pradze Czeskiej.

Pełnione funkcje:

 • Biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Wizualno-Komputerowych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Daktyloskopii i Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej KWP w Bydgoszczy,
 • Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Zainteresowania:

Łowiectwo

 • Podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania,
 • Selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania,
 • Instruktor strzelectwa myśliwskiego,
 • Uprawnienia prowadzącego strzelania myśliwskie,
 • Gospodarz obwodu łowieckiego,
 • Strażnik Łowiecki.

Strzelectwo

 • Uprawnienia prowadzącego strzelania LOK.

Instruktor profilu strażackiego:

starszy ogniomistrz Dariusz Grabowski

Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiada trzydziestodwuletnie doświadczenie w jednostkach PSP w tym siedem lat w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Żurominie oraz dwadzieścia pięć lat w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy o specjalizacji chemiczno-wysokościowej. Posiada niezwykle szeroki zakres uprawnień i kursów wymagany w pracy strażaka m.in.: kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs operatorów drabin pożarniczych, operatorów podnośników, ładowania butli do aparatów oddechowych, certyfikaty obsługi pojazdów pożarniczych i wiele, wiele innych.

Partnerstwo z instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną

Decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką dla OPW utworzonych w Szkole Technicznej przy BZDZ została 1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy, która powierzyła pełen zakres obowiązków z tego wynikających podległemu sobie 1 Batalionowi Logistycznemu Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy. Na podstawie zawartego porozumienia żołnierze tego batalionu z pełnym poświęceniem i zaangażowanie realizują zarówno zagadnienia określone w opracowanym przez Ministra Obrony Narodowe programie szkolenia OPW jak i udzielają wsparcia w dodatkowych przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym i wojskowym.

Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób przez instruktorów batalionu odbywa się zarówno w oparciu o obiekty wojskowe, głównie teren strzelnicy garnizonowej Bydgoszcz-Jachcice, jak i w rejonach organizowanych przez Szkołę obozów młodzieżowych.

W celach pokazowych oraz szkoleniowych młodzieży klas mundurowych udostępniania jest sprzęt wojskowy będący w dyspozycji batalionu (broń treningowa, odzież ochronna, wozy bojowe itp.).

Poza tym nasza młodzież ma okazję gościć na uroczystościach organizowanych przez 1 Brygadę Logistyczną mając możliwość uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach jednostki oraz zapoznania się z jej tradycjami oraz ceremoniałem wojskowym.

Ściśle współpracujemy również z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, które poza wsparciem merytorycznym oraz praktycznym na etapie podejmowania przez naszych uczniów decyzji o podjęciu służby wojskowej jest również organizatorem wielu imprez i zawodów skierowanych głównie do uczniów OPW.

Ponadto, na podstawie odrębnych porozumień współpracujemy z Komendą Miejską Policji oraz Komendą Miejską Straży Pożarnej, dzięki uprzejmości których mamy możliwość zapoznać naszych uczniów z wyposażeniem i warunkami służby w podległych im jednostkach.

Uczestniczymy również w inicjatywach nadzorowanych i organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji takich jak ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Skip to content