Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW)

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w technikum wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

W Szkole Technicznej przy BZDZ w Bydgoszczy funkcjonują dwa OPW obejmujące dwie klasy pierwsze oraz po jednej klasie drugiej i trzeciej. Łącznie programem OPW objętych jest 120 uczniów. W roku szkolnym 2024/25 możliwe będzie objęcie programem kolejnych 60 uczniów klas pierwszych w dwóch oddziałach.

KADRA

Instruktorzy wojskowi:

major rez. Maciej Rosiński

Koordynator klas mundurowych – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1998). Pełnił służbę w na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w korpusach artyleria, łączność i logistyka kolejno w 9 Podlaskiej Brygadzie Zmechanizowanej, 1 pułku artylerii, 100 batalionie łączności oraz Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. Uczestnik pokojowej misji stabilizacyjnej PKW Afganistan. Prowadzi zajęcia ze szkolenia ogólnowojskowego.

starszy chorąży rez. Łukasz Rozpędowski

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Wojsk Łączności (1997). Karierę rozpoczynał w 4 Bydgoskim Pułku Dowodzenia jako dowódca wozu dowodzenia a następnie pełnił służbę wojskową  w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej. Ostatnio na stanowisku dowódcy plutonu ochrony. Wielokrotny uczestnik polskich kontyngentów wojskowych w misjach bojowych poza granicami kraju (PKW Irak oraz trzykrotnie PKW Afganistan). Za ofiarne pełnienie służby odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z działań taktycznych, survivalu i musztry. Posiada pełen zakres uprawnień do prowadzenia strzelań z broni różnego typu.

starszy szeregowy rez. Bartosz Mazurkiewicz

Posiada szesnastoletnie doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej, którą rozpoczął w Wojskach Obrony Terytorialnej a kontynuował w 12 Brygadzie Zmechanizowanej a następnie kontynuował  w 1 Batalionie Logistycznym Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy. Trzykrotny uczestnik misji wojskowych poza granicami (PKW Liban, PKW Irak, PKW Afganistan). Doświadczony specjalista w zakresie działań taktycznych oraz budowy broni. Posiada pełen zakres uprawnień do prowadzenia strzelań z broni różnego typu.

Szeregowa Laura Mikołajczak

Instruktor pomocniczy – absolwentka naszej szkoły a obecnie żołnierz 1 Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej. Specjalistka w zakresie działań taktycznych a w szczególności taktyki medycznej i taktyki „czarnej” (działania w warunkach miejskich) oraz pierwszej pomocy (kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Instruktorzy profilu policyjnego:

młodszy inspektor w st. spocz. Wiesław Rzyduch

Wykształcenie

•    2006r.-2007r. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
tytuł zawodowy – magister

•    1994r. – 1997r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

kierunek administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
tytuł zawodowy  – oficer dyplomowany

Doświadczenie Zawodowe

Policjant na różnych stanowiskach służbowych, od szeregowych do kierowniczych w wydziałach dochodzeniowym i prewencji – specjalista  prewencji kryminalnej i oficer prasowy Komendanta Wojewódzkiego.  Od 26.09.2006 roku Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w stopniu młodszego inspektora.

Emeryt od 31.01.2012.

Działalność społeczna

•    Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,

•    Przewodniczący Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa PZMOT w Bydgoszcz

podinsp. w st. sp. Krzysztof Rozpędowski

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) Sekcja Polska.

Wykształcenie:

 • Technik elektronik o specjalności radiotechnika i telewizja
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Studia Magisterskie – Akademia Bydgoska – Wydział Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogika w zakresie Wychowanie Obronne,
 • Egzamin czeladniczy w zawodzie Rusznikarz.

Szkolenia specjalistyczne:

 • Kurs Techniki Kryminalistycznej organizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP Policji,
 • Kurs operatorów kamer filmowych organizowany przez Telewizje Polską S.A.,
 • Szkolenie – „Możliwości podnoszenia skuteczności badania miejsca zdarzenia.”,
 • Konferencja Crime Scene – „Nowe technologie wspomagające odtwarzanie Miejsca Zdarzenia”,
 • Konferencja Crime View – „Wykorzystanie technologii obrazowana 2D/3D do zabezpieczania śladów krwawych na miejscu zdarzenia.”,
 • Certyfikat – Ogólnopolskiej Konferencji Biologii Kryminalistycznej „Genetyczny Portret Sprawcy Przestępstwa.”,
 • Certyfikat – Szkolnie w zakresie obsługi profesjonalnego systemu oświetlenia błyskowego marki HENSEL Studiotechnik,
 • Szkolenie w ramach realizacji programu Erasmus+ „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukacje”- Szkoła Policji w Pradze, Laboratorium Kryminalistyczne w Pradze Czeskiej.

Pełnione funkcje:

 • Biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Wizualno-Komputerowych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Daktyloskopii i Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Kierownik Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej KWP w Bydgoszczy,
 • Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Zainteresowania:

Łowiectwo

 • Podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania,
 • Selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania,
 • Instruktor strzelectwa myśliwskiego,
 • Uprawnienia prowadzącego strzelania myśliwskie,
 • Gospodarz obwodu łowieckiego,
 • Strażnik Łowiecki.

Strzelectwo

 • Uprawnienia prowadzącego strzelania LOK.

Instruktor profilu strażackiego:

starszy ogniomistrz Dariusz Grabowski

Absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiada trzydziestodwuletnie doświadczenie w jednostkach PSP w tym siedem lat w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Żurominie oraz dwadzieścia pięć lat w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy o specjalizacji chemiczno-wysokościowej. Posiada niezwykle szeroki zakres uprawnień i kursów wymagany w pracy strażaka m.in.: kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs operatorów drabin pożarniczych, operatorów podnośników, ładowania butli do aparatów oddechowych, certyfikaty obsługi pojazdów pożarniczych i wiele, wiele innych.

Korzyści dla uczniów

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

 • umundurowanie i wyposażenie, którego koszt zakupu w 80% pokrywany z jest dotacji MON;
 • program nauczania ściśle określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej i przez niego nadzorowany;
 • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych oraz zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju organizowanych przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz rejonowe Wojskowe Centra Rekrutacji specjalnie dla uczniów OPW;
 • ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej w tym naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • uprawnienie do odbycia skróconej służby przygotowawczej oraz możliwość jej odbycia przed ukończeniem nauki w szkole;
 • dodatkowe punkty rekrutacyjne przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
 • możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent OPW;
 • możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Partnerstwo z instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną

Decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką dla OPW utworzonych w Szkole Technicznej przy BZDZ została 1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy, która powierzyła pełen zakres obowiązków z tego wynikających podległemu sobie 1 Batalionowi Logistycznemu Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy. Na podstawie zawartego porozumienia żołnierze tego batalionu z pełnym poświęceniem i zaangażowanie realizują zarówno zagadnienia określone w opracowanym przez Ministra Obrony Narodowe programie szkolenia OPW jak i udzielają wsparcia w dodatkowych przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym i wojskowym.

Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób przez instruktorów batalionu odbywa się zarówno w oparciu o obiekty wojskowe, głównie teren strzelnicy garnizonowej Bydgoszcz-Jachcice, jak i w rejonach organizowanych przez Szkołę obozów młodzieżowych.

W celach pokazowych oraz szkoleniowych młodzieży klas mundurowych udostępniania jest sprzęt wojskowy będący w dyspozycji batalionu (broń treningowa, odzież ochronna, wozy bojowe itp.).

Poza tym nasza młodzież ma okazję gościć na uroczystościach organizowanych przez 1 Brygadę Logistyczną mając możliwość uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach jednostki oraz zapoznania się z jej tradycjami oraz ceremoniałem wojskowym.

Ściśle współpracujemy również z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, które poza wsparciem merytorycznym oraz praktycznym na etapie podejmowania przez naszych uczniów decyzji o podjęciu służby wojskowej jest również organizatorem wielu imprez i zawodów skierowanych głównie do uczniów OPW.

Ponadto, na podstawie odrębnych porozumień współpracujemy z Komendą Miejską Policji oraz Komendą Miejską Straży Pożarnej, dzięki uprzejmości których mamy możliwość zapoznać naszych uczniów z wyposażeniem i warunkami służby w podległych im jednostkach.

Uczestniczymy również w inicjatywach nadzorowanych i organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji takich jak ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Skip to content