Profil wojskowy

We wszystkich klasach Szkoły Technicznej oraz Liceum Ogólnokształcącego uczniowie mają możliwość wyboru profilu wojskowego w ramach przedmiotu edukacja mundurowa.

W  chwili obecnej jest to najliczniejszy profil w naszej szkole. Objętych jest nim 339 uczniów Szkoły Technicznej (w tym 120 objętych programem oddziałów przygotowania wojskowego – OPW) i 58 uczniów XXII Liceum Ogólnokształcącego.

W celu ujednolicenia programu nauczania podjęto decyzję o wprowadzeniu dla wszystkich uczniów profilu wojskowego programu szkolenia przewidzianego dla OPW (za wyjątkiem 50-godzinnego obozu szkoleniowego), który przewiduje w okresie nauczania minimum 230 godzin nauki w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych.

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również podstawy szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

W ramach szkolenia strzeleckiego zapewniamy możliwość odbycia strzelań z broni bojowej krótkiej i długiej oraz broni sportowej i pneumatycznej.

Dzięki współpracy z Ligą Obrony Kraju zapewniamy również możliwość zdobycia m.in. uprawnień dla osób prowadzących strzelania.

Od 2024 r  szkoła wyposażona jest w Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” SP,  który rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczny trening strzelecki w pomieszczeniach szkoły przy wykorzystaniu własnej broni palnej lub specjalnej repliki, przy zastosowaniu najnowocześniejszego połączenia techniki komputerowej oraz systemów laserowych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów – byłych żołnierzy zawodowych z 1. Brygady Logistycznej oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, uczestników misji wojskowych poza granicami kraju.

W wyznaczone dni młodzież objęta edukacją mundurową objęta jest obowiązkiem noszenia umundurowania zbliżonego do aktualnie obowiązującego w Silach Zbrojnych (dla profilu wojskowego), zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie mundurowym szkoły.

Jako wyraz uznania dla zaangażowania w mundurowe życie szkoły uczniom nadawane są kolejne stopnie kadeta do stopnia majora kadeta włącznie. Najbardziej zaangażowani mogą zdobyć odznakę honorową „Wzorowy Kadet BZDZ”.

Zajęcia praktyczne realizowane są, przy współpracy z 1. Batalionem Logistycznym w Bydgoszczy na terenie poligonowym strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy. Ponadto, dla chętnych, organizowane są obozy wyjazdowe połączone z zajęciami z edukacji mundurowej w atrakcyjnych turystycznie rejonach kraju.

Dzięki współpracy z jednostkami 1. Brygady Logistycznej oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji mamy możliwość uczestniczenia w uroczystościach i wydarzeniach wojskowych na terenie miasta Bydgoszczy oraz zapoznania się z warunkami służby i najnowszym wyposażeniem specjalistycznym Wojska Polskiego.

W szkole funkcjonują również wojskowe grupy/koła tematyczne – grupa/koło taktyczna i grupa/koło musztry, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań w dodatkowych godzinach pozalekcyjnych.

Wszyscy uczniowie na zakończenie edukacji otrzymują odrębne zaświadczenia ułatwiające drogę do zawodowej służby wojskowej oraz proces rekrutacji do uczelni wojskowych.

Skip to content