Profil służby więziennej

W ramach przedmiotu edukacja mundurowa uczniowie objęci są programem nauczania przygotowanym specjalnie dla profilu służby więziennej, zadań i organizacji SW, etyki zawodowej, zagadnień związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, podstaw psychologii i resocjalizacji, praw i obowiązków skazanych i tymczasowo aresztowanych, a także patologii i podkultur w zakładach penitencjarnych.

Ponadto uczniowie profilu służby więziennej uczestniczą w zajęciach z zakresu historii służby więziennej, zajęciach ogólnomundurowych, razem z kadetami pozostałych profili mundurowych, poznając teoretycznie i praktycznie elementy musztry, terenoznawstwa, łączności, obrony przeciwchemicznej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz taktyki ogólnowojskowej.

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach strzeleckich, w czasie których mają możliwość odbycia strzelań z broni pneumatycznej, sportowej oraz strzelań bojowych z broni krótkiej i długiej. Do dyspozycji uczniów pozostaje również Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”, umożliwiający bezpieczny trening strzelecki w pomieszczeniach szkoły.

Dzięki realizowanemu w naszej szkole programowi nauczania uczniowie mają możliwość przygotowania się do pracy w więziennictwie a dzięki udziałowi szkoły w programach MSWiA takich jak: Ogólnopolski Program Edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu” oraz współpracy z pobliskimi obiektami penitencjarnymi, mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w tego typu obiektach.

Skip to content