Profil straży pożarnej

W ramach przedmiotu edukacja mundurowa uczniowie objęci programem nauczania przygotowanym specjalnie dla profilu straży pożarnej uczestniczą w zajęciach z zakresu historii i dziedzictwa straży pożarnej, struktur organizacyjnych i przeznaczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przepisów normujących działalność służbową strażaka, ratownictwa drogowego i ratownictwa medycznego.

Ponadto uczniowie profilu strażackiego uczestniczą w zajęciach ogólnomundurowych, razem z kadetami pozostałych profili mundurowych, poznając teoretycznie i praktycznie elementy musztry, terenoznawstwa, łączności, obrony przeciwchemicznej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz taktyki ogólnowojskowej.

Uczestniczą również w zajęciach strzeleckich, w czasie których mają możliwość odbycia strzelań z broni pneumatycznej, sportowej oraz strzelań bojowych z broni krótkiej i długiej. Do dyspozycji uczniów pozostaje również Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”, umożliwiający bezpieczny trening strzelecki w pomieszczeniach szkoły.

Dzięki realizowanemu w naszej szkole programowi nauczania uczniowie mają możliwość przygotowania się do pracy w zawodzie strażaka a dzięki podpisanemu porozumieniu z Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz współpracy z lokalnymi jednostkami straży pożarnej mogą zapoznać się z codziennym życiem i szkoleniem w jednostkach PSP oraz aktualnie wykorzystywanym sprzętem specjalistycznym.

Solidne przygotowanie sprawia, że podjęcie pracy w straży pożarnej staje się zdecydowanie łatwiejsze.

Skip to content