Partnerstwo w zakresie praktyk zawodowych

PARTNER – FIRMA POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.

PARTNER – CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

Szkoła Techniczna przy BZDZ w Bydgoszczy nieustannie poszerza współpracę pomiędzy otoczeniem gospodarczym i nauką m.in. poprzez umożliwienie uczniom udziału w organizowanych przedsięwzięciach.

Szkoła prowadzi współpracę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Współpraca dotyczy wspólnych przedsięwzięć w obszarze kluczowych dla swoich działalności celów, w szczególności takich jak: organizacja i realizacja praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz aktywizacja zawodowa uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk.

Nasza placówka udostępnia ofertę praktyk, staży i pracy poprzez kanały informacyjne dostępne w szkole wśród uczniów i absolwentów.

Firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. jest zaufanym pracodawcą i potencjalnym atrakcyjnym miejscem do odbywania praktyk/staży dla uczniów naszej szkoły.

Szkoła Techniczna przy BZDZ w Bydgoszczy współorganizuje we współpracy z Pojazdy Szynowe PESA S.A. przedsięwzięcia skierowane do uczniów takie jak: spotkania, seminaria czy wizyty studyjne w siedzibie PESA S.A.

Absolwenci naszej szkoły mają szansę na zatrudnienie w renomowanej firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.  i możliwość rozwijania swojej kariery zawodowej nie tylko w Polsce ale i zagranicą.

Szkoła Techniczna przy BZDZ w Bydgoszczy współpracuje również z firmą Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie praktycznej nauki zawodu Technik Logistyk.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w sklepie Castorama w Bydgoszczy przy ul. Karola Szajnochy 1.

Nasi absolwenci już znaleźli pracę w wyżej wymienionej firmie, która tworzy im przestrzeń do nieustannego podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego.

Partnerstwo / współpraca z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

W celu rozwoju współpracy i tworzenia podstaw partnerstwa pomiędzy Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a Szkołą Techniczną przy BZDZ w Bydgoszczy realizowane jest porozumienie w zakresie:

patronatu naukowego; prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników dydaktycznych Politechniki w swojej siedzibie; konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia; udostępnienia bazy dydaktycznej; uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych oraz uczestnictwa uczniów naszej szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych organizowanych w Politechnice Bydgoskiej.

Partnerstwo w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Szkoła Techniczna przy BZDZ w Bydgoszczy prowadzi współpracę z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijania uzdolnień uczniów i kompetencji emocjonalno-społecznych oraz w zakresie terapeutycznym i doradztwa zawodowego.

Dr Remigiusz Koc prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia psychologiczne w formie warsztatów/treningów zawierających spostrzeżenia, wnioski i wskazania w odniesieniu do profilaktyki społecznej, które obejmują m.in.:

  • Działania w obszarze profilaktyki, tj. eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań wśród uczniów (przede wszystkim w zakresie: przestrzegania norm współżycia społecznego; współpracy wewnątrz i międzygrupowej; budowania atmosfery i poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wśród uczniów; identyfikowania i redukowania poziomu tendencji i zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród uczniów; działania profilaktyczne w obszarze zdrowia psychicznego wśród uczniów);
  • Bezpośrednie indywidualne konsultacje psychologiczne ze wskazaniami w zakresie profilaktyki społecznej;
  • Zajęcia indywidualne uwzględniają problemy/tematy zgłaszane przez uczniów oraz takie, które uwzględniają eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań wśród uczniów, są zorientowane na przeciwdziałaniu negatywnym psychologicznym konsekwencjom pandemii Covid-19 występującym w efekcie m.in. izolacji, organizacji kształcenia w systemie zdalnymi/lub hybrydowym;
  • Zajęcia mające na celu pogłębianie samoświadomości i samokontroli emocjonalnej, budowanie i utrzymanie relacji społecznych/rówieśniczych w sytuacji ograniczeń w spotkaniach bezpośrednich; radzenie sobie z poczuciem alienacji, izolacji społecznej; zasady i techniki budowania automotywacji; radzenie sobie z lękiem; budowanie umiejętności rozpoznawania niepożądanych i niebezpiecznych zachowań/tendencji.
Skip to content