Rekrutacja – zasady

Regulamin rekrutacji do Szkoły Technicznej na rok szkolny 2024/25

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Technicznej, mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. Liczbę oddziałów klas pierwszych na dany rok szkolny ustala  dyrektor szkoły.
 3. Rekrutację prowadzi się dla kandydatów w zawodach:
 • technik logistyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych oraz profilach mundurowych
 • wojskowym
 • policyjnym
 • strażackim
 • służby więziennej
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni posiadać zaświadczenie lekarskie
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz składają  poniższe dokumenty:
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał lub odpis),
 • dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia,
 • 3 fotografie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy – druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www szkoły.
 1. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00  do dnia 28 czerwca 2024 r. w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres e-mail szkoły.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 5 lipca 2024 r.
 3.  O przyjęciu kandydatów decyduje ocena z zachowania, oceny z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, języki obce, wychowanie fizyczne oraz udokumentowane indywidualne osiągnięcia i zaangażowanie w wolontariat.
 4. Do zadań szkoły należy:
 • poinformowanie kandydatów o zasadach i terminie rekrutacji,
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji dostarczonej przez kandydata,
 • sporządzenie listy przyjętych do klasy pierwszej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

Skip to content